Thứ Hai-Thứ Sáu 8AM-7PM. Thứ Bảy 8AM-6PM.

Bài kiểm tra của chúng tôi

Khám phá các kỳ thi mà L'Atelier chuẩn bị cho bạn

Luyện Thi

Thông tin và liên kết liên quan đến các kỳ thi mà L’Atelier cung cấp khóa học chuẩn bị.

Luyện Thi 1

DELF-DALF : Diplôme d’Études en Langue Française – Diplôme Approfondi de Langue Française

Liên kết thông tin:

Luyện Thi 2

TCF : Test de Connaissance du Français

Liên kết thông tin:

Luyện Thi 3

IGCSE : International General Certificate of Secondary Education

Liên kết thông tin:

Luyện Thi 4

SAT French Exams

Liên kết thông tin:

Luyện Thi 5

Baccalauréat & Brevet Français

Liên kết thông tin:

Luyện Thi 6

IB French A & B : International Baccalaureate French A & B

Liên kết thông tin:

International Baccalaureate Organisation

Luyện Thi 7

TEF : Test d’Évaluation de Français

Liên kết thông tin:

CCI

TEF - TCF

Luyện Thi 8

AP French Language and culture : Advanced Placement French Language and Culture

Liên kết thông tin: